You are currently viewing 230 – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturęspołeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Zapraszam do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami, które przybliżą to doniosłe wydarzenie historyczne.

M.Zięba

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I

https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw

Dodaj komentarz