Deklaracja dostępności

Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsnowadeba.com

Data publikacji strony internetowej: 2022.10.25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.10.25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
 7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
 8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-25
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Benedykt Kozak.
 • E-mail: zsndeba@poczta.onet.pl
 • Telefon: 15 846 22 32

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosićżądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Mikołaja Reja 7
 • E-mail:zsndeba@poczta.onet.pl
 • Telefon: 15 846 22 32

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia od ul. Mikołaja Reja 7.Wejścia są
ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdująsię klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych poza jedną toaletą.
Przed budynkiem szkoły znajdują się dwa parkingi dla samochodów osobowych z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.