Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej Rozporządzenie- informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Zbigniew Wolwowicz;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez adres email: iod@tarnobrzeski.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Nr1 w Nowej Dębie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia;
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Nr1 w Nowej Dębie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
3) w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia;
4) w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
5) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia;
4. 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa;

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
– obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
– dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula monitoringu :
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119/1) –dalej Rozporządzenie- informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod@tarnobrzeski.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie placówki.
4. Monitoring obejmuje wejście do budynku Zespołu Szkół Nr 1.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia zarejestrowania.
6. Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości przebywania na terenie monitorowanym.
10. Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.