BEZPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH

Podanie na kurs

Regulamin KKZ

Technik prac biurowych

Cykl kształcenia- 2 lata

 • Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

            A.24. Wykonywanie prac biurowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik prac biurowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania biura oraz wykonywania prac biurowo-administracyjnych;
 • przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych;
 • gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji;
 • sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;
 • obsługiwania sprzętu biurowego

Wiodące przedmioty: zasady funkcjonowania biura firmy, komputer
w pracy biurowej, organizacja pracy biurowej, język obcy zawodowy, prawo, praktyka zawodowa

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 •  min. 542 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych
 • 80 godzin praktyki zawodowej
 • kwalifikacja zawodu: Technik rachunkowości 431103

Uczestnik kursu nauczy się:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą,
 • obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania,
 • rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe,
 • prowadzić ewidencje podatkowe,
 • sporządzać deklaracje podatkowe,
 • stosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych,
 • sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • stosować program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Programy:

 • InsERT GT Gratyfikant GT, mikroGratyfikant – Kadry i płace,
 • InsERT GT Rachmistrz GT – Księga Przychodów i Rozchodów
 • Płatnik

 

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 •  min. 520 godzin  zajęć teoretycznych i praktycznych
 • 80 godzin praktyki zawodowej
 • kwalifikacja zawodów:
  Technik rachunkowości 431103
  Technik ekonomista 331403

Uczestnik kursu poznaje zasady rachunkowości i przepisy prawa regulujące prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej.
Nabywa umiejętności zawodowe w zakresie stosowania narzędzi rachunkowości finansowej.

Nauczy się:

 • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania,
 • dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
 • prowadzić i rozliczać inwentaryzację,
 • poprawiać błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych,
 • sporządzać sprawozdania finansowe,
 • przeprowadzać analizę finansową,
 • oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • stosować oprogramowanie finansowo-księgowe:
  • InsERT GT – Subiekt GT program magazynowo-handlowy,
  • InsERT GT – Rewizor GT program finansowo-księgowy,

 

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

 • 566 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
 • 80 godzin praktyki zawodowej
 • Kwalifikacja zawodu: 422402 Technik hotelarstwa

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich
 • rezerwowania usług hotelarskich
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • sporządzania dokumentów związanych z obsługą gości w recepcji
 • rozliczania pobytu gości
 • obsługi programu recepcyjnego